Preliminär dagordning och bokföring inför årsmötet 4 februari 2018

1. Formalia
a. Mötets öppnande.
b. Fastställande av röstlängden.
c. Fråga om mötes behöriga utlysande.
d. Fastställande av dagordningen.
e. Val av mötets ordförande.
f. Val av mötets sekreterare.
g. Val av justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera
protokollet.
2. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
3. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under räkenskapsåret.
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
5. Fastställande av antal ledamöter i nästkommande styrelse.
6. Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av kassör
d. Val av sekreterare
e. Val av ledamöter
7. Val av revisor och revisorssuppleant för nästkommande verksamhetsår
8. Val av valberedning för nästkommande verksamhetsår
9. Behandling av förslag från medlemmar eller styrelse.
10. Övriga frågor
11. Fastställande av medlemsavgift.
12. Mötets avslutande